ПОЛОЖЕННЯ

про фінансове управління
Великоолександрівської районної державної адміністрації

1. Фінансове управління Великоолександрівської районної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, та підпорядкований йому, а також підзвітний та підконтрольний Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної та районної державної адміністрації, актами районної ради, наказами Департаменту фінансів обласної державної адміністрації та начальника фінансового управління районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Юридична адреса: 74100, Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Леніна, 155.

4. Основними завданнями управління є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

складання розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд районної державної адміністрації;

підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

розробка пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням місцевих бюджетів району, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

5. Управління відповідно до покладених повноважень виконує такі завдання:

5.1. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів районного бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів;

5.2.Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

5.3. Проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного бюджету аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

5.4. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районної державної адміністрації;

5.5. Бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, підготовці пропозицій щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;

5.6. Організовує роботу, пов’язану зі складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначає порядок і термін подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищної рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подання їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

5.7. Складає, затверджує тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису районного бюджету встановленими бюджетними призначеннями;

5.8. Затверджує паспорти бюджетних програм ( у разі застосування програмно – цільового методу у бюджетному процесі);

5.9. Здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з державним і обласним бюджетом;

5.10. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

5.11. Погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації;

5.12. Здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до місцевих бюджетів району;

5.13. Організовує виконання районного бюджету, разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищної рад, органом державної податкової служби, органом Державної казначейської служби України забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

5.14. Зведення показників бюджетів, що входять до складу бюджету району для подання Міністерству фінансів України;

5.15. Готує та подає районній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету;

5.16. Проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

5.17. Розміщує тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунків банків;

5.18. Проводить на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності і прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій розташованих на території району, тенденцій та динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

5.19. Інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітній період та подає річний та квартальний звіт про виконання районного бюджету;

5.20. Розглядає звернення та підготовку пропозицій для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету;

5.21.Бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснює контроль за витрачанням цих коштів;

5.22. Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів;

5.23. Застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

5.24. Приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства Бюджетного кодексу України, у межах встановлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

 • зупинення операцій з бюджетними коштами;
 • призупинення бюджетних асигнувань;
 • зменшення бюджетних асигнувань;
 • повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;
 • безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів.

5.25. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

5.26. Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

5.27. Розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

5.28. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5.29. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

5.30. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

6.Управління має право:

6.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органу Державної казначейської служби України, органу державної податкової служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

6.2. Залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

6.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також органами державної податкової служби, органами державної фінансової інспекції та територіальними органами Державної казначейської служби України з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації та начальником Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

10. Начальник управління:

 • затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету установленим бюджетним призначенням;
 • здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;
 • подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;
 • затверджує положення про структурні підрозділи управління;
 • затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов'язки між ними;
 • планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації;
 • вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
 • звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
 • може входити до складу колегії районної держадміністрації;
 • вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;
 • може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
 • представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної держадміністрації;
 • видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
 • здійснює добір кадрів;
 • організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;
 • забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 • розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання управління;
 • подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:
 • призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

11. Начальник управління має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняються з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

12. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України в межах бюджетних призначень, наданих Міністерству фінансів України.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає начальник Департаменту фінансів обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Штатний розпис та кошторис управління затверджує Департамент фінансів обласної державної адміністрації.

15. Управління утворене як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Керівник апарату
районної державної адміністрації

В.Г.Захаренко

 

 • urjadova-garjacha-linija
 • prezidentskij-kadrovij-rezerv
 • mandruj-hersonschinoju
 • mobilizatsija
 • fond-oboroni-krayini
 • krim-tse-ukrayina
 • detsentralizatsija
 • 1939-1945-pamjataemo-peremagaemo
 • garjacha-telefona-linija-dlja-bijtsiv-ato-ta-chleniv-yih-rodin
 • programi-derzhavnoyi-pidtrimki-naselennja
 • natsionalna-ditjacha-garjacha-linija
 • garjacha-telefonna-linija-golovi-oda
 • vazhliva-informatsija
 • tavrijski-gorizonti
 • legalizatsija-biznesu-vnesok-u-rozbudovu-hersonschini
 • vash-rodich-znik
 • vilni-tvorjat-majbutne
 • rik-anglijskoyi-movi
 • vijskova-sluzhba-za-kontraktom
 • na-vashu-dopomogu-chekajut
 • narodzheni-vilnimi
 • stan-najkraschim
 • bezoplatna-pravova-dopomoga
 • kupujte-hersonske
 • bezviz-dlja-ukrayini
 • ukrayina-nato
 • ua-map
 • ja-maju-pravo
 • rik-japoniyi
 • golovne-upravlinnja-derzhspozhivsluzhbi
 • tavrijski-gorizonti
 • kontraktna-sluzhba
 • dostupna-osvita-kozhnomu
 • rik-nimetskoyi-movi