Доступ до публічної інформації

01.07.2011 № 429

Про  перелік відомостей, що становлять
службову інформацію і яким  надається
гриф обмеження доступу ”Для
службового користування”, та Інструкцію
про порядок обліку, зберігання і
використання документів та інших
матеріальних носіїв інформації, які
містять вказані відомості

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 червня 2011 року №397 ”Про  перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким  надається гриф обмеження доступу ”Для службового користування”, та Інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять вказані відомості”, відповідно до Закону України ”Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547/2011 ”Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”,  керуючись статтею 6, пунктом 12 статті 16, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України ”Про місцеві державні адміністрації”:

1. Затвердити:

 • перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким  надається гриф обмеження доступу ”Для службового користування” (далі - Перелік), згідно з додатком 1;
 • Інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу ”Для службового користування” в районній державній адміністрації (далі - Інструкція), визначену в додатку 2.

2. Працівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату:

2.1. Керуватися  Переліком у практичній діяльності. У разі потреби, з урахуванням особливостей діяльності, розробити власні переліки службової інформації.

2.2. Обіг документів, які містять службову інформацію, здійснювати  відповідно до вимог Інструкції.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 квітня 2006 року №298 ”Про перелік конфіденційної інформації, що утворюється в структурних підрозділах районної державної адміністрації та її апараті і якій надається гриф обмеження доступу ”Для службового користування”.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Рижньова С.І.

Голова районної
державної адміністрації

В.Я.Литвин


 

 

Додаток 1
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
01.08.2011  № 429

 

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф
обмеження доступу “Для службового користування”

З питань мобілізаційної роботи:

1. Інформація щодо:

 • організації оповіщення, мобілізації, переведення районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій  району на роботу в умовах особливого періоду;
 • кількості військовозобов’язаних, які заброньовані за структурними підрозділами районної державної адміністрації на період мобілізації та воєнного стану.

2. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та складових частин мобілізаційного плану району щодо:

 • створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;
 • виробництва закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції, лікарських засобів, медичного майна, пально-мастильних матеріалів в особливий період;
 • кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної техніки, яка підлягає передачі до складу Збройних Сил України;
 • забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

3. Мобілізаційні завдання, які встановлені районною державною адміністрацією підприємствам, установам та організаціям району.

4. Відомості про місця зберігання, норми накопичення, фактичну наявність, якісний стан матеріальних цінностей мобілізаційного резерву щодо окремих підприємств, установ та організацій, які знаходяться у віданні районної державної адміністрації.

5. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

6. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку району.

З питань охорони державної таємниці:

1. Номенклатури секретних справ та  посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

2. Облікові картки громадян про надання допуску та доступу до державної таємниці (форма 6).

3. Акти внутрішніх перевірок, перевірок стану охорони державної таємниці, знищення таємних документів і справ, зміни грифів секретності документів, гриф яким було надано раніше.

4. Плани заходів забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану,  під час міжнародного співробітництва, проведення нарад з використанням інформації, що становить державну таємницю, технічного захисту інформації з обмеженим доступом.

5. Форми облікової документації матеріальних носіїв секретної інформації.

6. Протоколи засідань експертних комісій та нарад, на яких розглядаються питання, що містять інформацію обмеженого доступу.

7. Про порядок здійснення охорони адміністративного будинку районної державної адміністрації, зміст заходів пропускного та внутрішньо-об’єктового режиму в умовах особливого періоду.

8. Про обладнання приміщень, у яких проводяться секретні роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації, заходи щодо їх охорони.

9. Про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці (крім тих, що становлять державну таємницю).

10. Звіти про стан охорони державної таємниці.

11. Протоколи засідань постійно діючої експертної комісії з питань державної таємниці районної державної адміністрації.

З питань технічного  захисту інформації:

1. Перелік режимних приміщень районної державної адміністрації.

2. Акти категоріювання, обстеження та придатності об’єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

3. Про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту інформації обмеженого доступу.

4. Про розташування та потужність засобів передачі радіосигналів на території району.

З кадрових та фінансових питань:

1. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

2. Особові справи державних службовців апарату районної державної адміністрації (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731).

3. Інформація про особу, що міститься у службовій переписці та інших документах, які знаходяться у користуванні районної державної адміністрації, крім випадків, передбачених законом.

4. Узагальнені відомості комп’ютерного обліку електронних справ державних службовців районної державної адміністрації, сформовані засобами підсистеми обліку державних службовців (системи «Картка») єдиної державної комп’ютерної системи «Кадри».

5. Зміст питань, які включено до білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

6. Про доходи, фінансові зобов’язання і майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця.

З питань житлово-комунального господарства:

1. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.
2. Зміст організаційних і технічних заходів охорони об'єктів комунального водозабезпечення.
3. Відомості щодо організації охорони та оборони об'єктів комунального водозабезпечення в особливий період.
4. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.
5. Інформація про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водопостачання на території району.

З питань цивільного захисту:

1. Відомості щодо організації заходів цивільної оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
2. Перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони.
3. Про технічний стан системи оповіщення.
4. Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки району.
5. Про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
6. Про організацію заходів при ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час, а також на навчаннях та тренуваннях.

З питань зовнішньоекономічної діяльності:

Про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

З питань охорони здоров’я:
1. Персоналізована інформація про стан здоров'я громадян (захворюваність, інвалідність, смертність та фізичний розвиток).
2. Реєстри осіб, хворих на різні захворювання.
3. Про надання медичних послуг у галузі охорони здоров'я в особливий період.

З територіальної оборони:

Щодо розробки документів планування територіальної оборони, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України.

З питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю:

1. Інформація про листування з правоохоронними органами щодо їх завдань і функцій.

2. Про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України.

3.  Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть призвести до розкриття джерела отриманої інформації.

З питань соціального захисту:

1. Протоколи засідань комісій з питань захисту прав дитини.
2. Про кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі.
3. Особові справи дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах.
4. Узагальнені відомості комп’ютерного обліку електронних даних, сформованих у межах державної комп’ютерної системи «Діти».
5. Персональні дані постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів, дітей-сиріт, прийомних сімей, підопічних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), одержувачів усіх видів державної соціальної допомоги та пенсій.

З архівних питань:

Протоколи засідань експертних комісій, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів, номенклатур справ, описів з грифом обмеження доступу “Для службового користування”.

З питань Державного реєстру виборців:

Листування з організаціями та установами з питань функціонування Державного реєстру виборців та внесення відповідних змін до нього.

Примітка: Головний розробник проектів розпорядчих актів та службової кореспонденції (керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації та її апарату) може, виходячи із змісту питання і конкретної ситуації, ініціювати питання щодо присвоєння документам грифу „Для службового користування” і поза межами цього Переліку (за винятком інформації, яка включена до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України).

Керівник апарату районної
державної адміністрації

В.Г.Захаренко


 

 

Додаток 2
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
01.08.2011 № 429

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших
матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію і яким надається гриф  обмеження доступу “Для службового користування” в районній державній адміністрації

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу “Для службового користування” (далі – службові документи) в районній державній адміністрації.

2. Віднесення інформації до службової здійснюється на підставі переліку відомостей, що становлять службову інформацію і яким  надається гриф обмеження доступу „Для службового користування” (далі - Перелік). Перелік погоджується рішенням експертної комісії по контролю за станом роботи зі службовою інформацією в апараті районної державної адміністрації та затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

3. Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату вносять  експертній комісії пропозиції щодо віднесення інформації до службової інформації, рішення якої є підставою для включення інформації до переліку відомостей, що становлять службову інформацію.

4. Перелік та Інструкція не мають грифів обмеження у доступі і розміщуються на веб-сайті районної державної адміністрації у рубриці «Доступ до публічної інформації».

5. Ведення обліку, зберігання і використання службових документів в районній державній адміністрації, а також контроль за дотриманням вимог цієї Інструкції покладається на загальний відділ апарату районної державної адміністрації (далі – загальний відділ) та начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, відповідального за ведення секретного діловодства у районній державній адміністрації (далі - РСО).

6. На  службових документах (у необхідних випадках – і на їх проектах) у правому верхньому куті першої сторінки проставляються гриф «Для службового користування» і номер примірника. Якщо гриф обмеження доступу неможливо нанести безпосередньо на службовий документ, він має бути зазначений у супровідному документі до нього.

7. Працівники структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, які працюють зі службовими документами, підлягають ознайомленню з цією Інструкцією. Ознайомлення здійснює загальний відділ та РСО.

8. Доступ працівників районної державної адміністрації до службових документів здійснюється за резолюціями керівництва районної державної адміністрації.

9. Працівникам районної державної адміністрації, допущеним до роботи зі службовими документами, забороняється повідомляти усно або письмово будь-кому відомості, що містяться у цих документах, якщо це не викликано службовою потребою.

ІІ. Облік службових документів

1. Приймання і облік (реєстрація) службових документів здійснюється загальним відділом апарату районної державної адміністрації. Облік  службових документів, які  стосуються секретної роботи або мають гриф обмеження доступу «Для службового користування» Літер «М», здійснює РСО.

2. На службові документи поширюється вимога одноразовості реєстрації.

3. Службова кореспонденція приймається працівниками, яким доручена робота з такими документами. При цьому перевіряються номери, кількість сторінок та примірників документів, а також наявність додатків, зазначених у супровідному листі.

4. Службові документи, які надійшли помилково, повертаються відправнику або пересилаються адресатові.

5. Реєструються всі вхідні, вихідні та внутрішні службові документи. Вони обліковуються за кількістю сторінок, а видання (книги, журнали, брошури) - за кількістю примірників.

6. Облік службових документів – комп’ютерний  із дублюванням у журналі за формою  (додається).

ІІІ. Розмноження і розсилання (відправлення) службових документів

1. Реєстрацію та розсилку службових документів здійснюють загальний відділ та РСО. Виконавець службових документів подає до загального відділу або до РСО необхідну для розсилання кількість примірників. У правому верхньому куті службового документа робиться позначка «Для службового користування» і зазначається номер примірника.

2. Службові документи, одержані від сторонніх організацій, можуть бути розмножені тільки за їх згодою.

3. На звороті останньої сторінки кожного примірника документа зазначається кількість надрукованих примірників, прізвище виконавця та друкарки і дата друкування документа.

4. У супровідному листі до службових документів окремими пунктами після слова «Додаток:» по кожному документу зазначаються його вид, кількість аркушів, реєстраційний номер, номер примірника, гриф обмеження доступу («Для службового користування» або «Нетаємно», якщо додаток без обмеження доступу).

5. Якщо у супровідному листі до службових документів відсутня інформація з обмеженим доступом, у правому верхньому куті такого документа зазначається:   «Для службового користування
(без додатка – без грифа обмеження доступу)
Прим. № ___»
Друкування таких листів дозволяється здійснювати на неатестованих засобах обчислювальної техніки районної державної адміністрації.

6. Пересилання службових документів до інших організацій у межах України здійснюється рекомендованими або цінними поштовими відправленнями визначеними відповідальними загального відділу та РСО.

7. Службові документи повинні бути вкладені у конверти або упаковані таким чином, щоб виключалася можливість доступу до них та ознайомлення з їх змістом сторонніх осіб.

8. На упаковці або конверті зазначаються адреси і найменування одержувача та відправника, номери вкладених документів з проставлянням позначки «Для службового користування».

9. Доставка службових документів «Нарочно» до інших організацій та осіб може здійснюється визначеними відповідальними загального відділу та РСО із записом у відповідному журналі.

ІV. Формування службових документів у справи

1. Службові документи формуються у відповідні номенклатурні справи загального відділу або РСО. У правому верхньому куті обкладинки справи робиться позначка «Для службового користування».

2. Справи зі службовими документами повинні мати внутрішні описи.

V. Використання службових документів
 
1. До роботи із справами зі службовими документами допускаються працівник РСО та визначений розпорядженням голови районної державної адміністрації працівник загального відділу.

2. До роботи зі службовими документами допускаються посадові особи, які мають безпосереднє відношення до цих документів, за рішенням керівництва районної державної адміністрації.

3. Забороняється користуватися відомостями зі службових документів для відкритих виступів або опублікування в засобах масової інформації, експонувати такі документи на відкритих виставках, демонструвати їх на стендах, у вітринах або в інших громадських місцях.

4. Представники інших організацій допускаються до ознайомлення і роботи зі службовими документами з дозволу голови районної державної адміністрації, за наявності письмового запиту організацій, у яких вони працюють, із зазначенням характеру завдання, що виконується. Виписки зі службових документів робляться у зошитах, що мають гриф обмеження доступу «Для службового користування», які після закінчення роботи надсилаються на адресу організації, що надавала дозвіл на ознайомлення і роботу зі службовими документами.

5. Фізичним особам та організаціям службові документи надаються в установленому законодавством порядку.

VІ. Зберігання, знищення службових документів, перевірка їх наявності

1. Службові документи в районній державній адміністрації зберігаються у виділених приміщеннях загального відділу та РСО у металевих сейфах, які надійно замикаються та опечатуються.

2. Справи зі службовими документами, видані виконавцям для роботи, підлягають поверненню у загальний відділ або РСО у той же день.

3. Окремі службові документи з дозволу начальника РСО або керівника загального відділу можуть перебувати у виконавця протягом терміну, необхідного для виконання завдання, за умови повного забезпечення їх схоронності і додержання правил зберігання.

4. Передача службових документів іншим працівникам районної державної адміністрації  здійснюється тільки через загальний відділ або РСО.

5. Забороняється вилучення із справ або переміщення службових документів з однієї справи до іншої без дозволу загального відділу або РСО.

6. Перевірка наявності службових документів здійснюється щороку експертною комісією по контролю за станом роботи зі службовою інформацією в апараті районної державної адміністрації, що призначається розпорядженням голови районної державної адміністрації. Результати перевірки оформлюються відповідним актом.

7. Про факти втрати службових документів або розголошення відомостей, що містяться в них, терміново доводиться до відома голови районної державної адміністрації, РСО та керівника загального відділу, а також письмово повідомляється управління Служби безпеки України в області із зазначенням обставин втрати документів чи розголошення відомостей та вжитих заходів.

8. Для розслідування факту втрати службових документів або встановлення факту розголошення відомостей, що містяться в них, розпорядженням голови районної державної адміністрації призначається комісія, висновок якої затверджується головою районної державної адміністрації.

9. До облікових форм на підставі акта комісії, затвердженого головою районної державної адміністрації, вносяться відповідні записи про втрачені документи.

10. За порушення, що призвели до розголошення службової інформації, втрати або незаконного знищення службових документів, а також інших вимог цієї Інструкції винні працівники несуть відповідальність згідно із законодавством.

11. Відібрані експертною комісією для знищення справи із службовими документами, що не мають наукової, історико-культурної цінності та втратили практичне значення, оформляються окремим актом знищення.

12. Відібрані для знищення службові документи та справи з цими документами  повинні в обов’язковому порядку знищуватися таким чином, що виключає можливість їх прочитання.

13. Після знищення службових матеріалів  в облікових формах робиться відмітка «Знищено. Акт від (дата) №__».

Керівник  апарату
районної державної адміністрації 

В.Г.Захаренко


 

Додаток
до Інструкції про порядок обліку,
зберігання і використання в районній
державній адміністрації документів
та інших матеріальних носіїв інформації, які
містять відомості, що становлять службову
інформацію і яким надається гриф 
обмеження доступу “Для службового користування”

ЖУРНАЛ
обліку документів та видань з грифом "Для службового користування"

Дата надходження та номер документа

Дата та номер документа

Звідки надійшов або куди надісланий

Вид документа та короткий зміст

Кількість сторінок

Кількість та номери примірників

Резолюція або кому надіслано на виконання

Номер справи, до якої підшитий документ

Відмітка про знищення

документа

додатка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • urjadova-garjacha-linija
 • prezidentskij-kadrovij-rezerv
 • mandruj-hersonschinoju
 • mobilizatsija
 • fond-oboroni-krayini
 • krim-tse-ukrayina
 • detsentralizatsija
 • 1939-1945-pamjataemo-peremagaemo
 • garjacha-telefona-linija-dlja-bijtsiv-ato-ta-chleniv-yih-rodin
 • programi-derzhavnoyi-pidtrimki-naselennja
 • natsionalna-ditjacha-garjacha-linija
 • garjacha-telefonna-linija-golovi-oda
 • vazhliva-informatsija
 • tavrijski-gorizonti
 • legalizatsija-biznesu-vnesok-u-rozbudovu-hersonschini
 • vash-rodich-znik
 • vilni-tvorjat-majbutne
 • rik-anglijskoyi-movi
 • vijskova-sluzhba-za-kontraktom
 • na-vashu-dopomogu-chekajut
 • narodzheni-vilnimi
 • stan-najkraschim
 • bezoplatna-pravova-dopomoga
 • kupujte-hersonske
 • bezviz-dlja-ukrayini
 • ukrayina-nato
 • ua-map
 • ja-maju-pravo
 • rik-japoniyi
 • golovne-upravlinnja-derzhspozhivsluzhbi
 • tavrijski-gorizonti
 • kontraktna-sluzhba
 • dostupna-osvita-kozhnomu
 • rik-nimetskoyi-movi
 • donbas-sos
 • legalizuj-svij-biznes
 • scho-potribno-znati-pro-novij-koronavirus